Formularz ofertowy

Załącznik Nr. 1 do zapytania ofertowego Nr 1/KPO/2024

Dębe Wielkie 17.06.2024

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczący postępowania ofertowego na zaprojektowanie, dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej

I. Dane dotyczące Wykonawcy

1. Nazwa  i adres Wykonawcy …………………………………….….……………….……………………………………………..

2. Numery identyfikacyjne:

NIP …………………………………….…..

REGON ………………………………..…..

3. kontakt telefoniczny:

Nr telefonu ………………………………..

adres e-maill ………………………..…….

II. Zobowiązania Wykonawcy

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2. Całkowita wartość oferty wynosi:

kwota netto …………………………. słownie ……………………………………………………………………………………….

kwota brutto: …………………….… słownie ………………………….……………………………………………………………

Rodzaj instalacji ……………………………………….…………………………………………

Moc instalacji …………………………………………………………………………………….

Cena oferty netto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

III. Oświadczamy, że:

1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu  

2. zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego – z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

4. Oświadczamy, że udzielamy …………..…… miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ……..…… dni od daty zawarcia umowy.

6. Akceptujemy warunki płatności  określone we wzorze umowy.

7. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą 30 dni od dnia terminu składania ofert.

………………………………….

podpis i pieczęć Wykonawcy

Ułatwienia dostępu