Protokół odbioru

Załącznik Nr.3 do zapytania ofertowego Nr 1/KPO/2024

Dębe Wielkie  17.06.2024

PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Zakłady Przemysłu Gumowego”Santochemia” Spółdzielnia Pracy,

05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86

Komisja w składzie:

ZAMAWIAJĄCY

1 ………………………………………………………

2 ………………………………………………………

3 ………………………………………………………

WYKONAWCA

1 ………………………………………………………

2 ………………………………………………………

3 ………………………………………………………

dokonała w dniu dzisiejszym odbioru instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95kWp(+/- 0,05kWp) komisja dokonała przeglądu poprawności  wykonania instalacji fotowoltaicznej:

– stwierdzono wykonanie instalacji zgodnie z Projektem wykonawczym i obowiązującymi przepisami

– żadna ze stron nie wnosi zastrzeżeń do wykonania prac.

Przekazano Zamawiającemu komplet wymaganej dokumentacji  powykonawczej.

………………………………..

………………………………..

czytelne podpisy i pieczęć

Ułatwienia dostępu