Protokół wyboru oferty

Załącznik Nr. 6 do Zapytania Ofertowego Nr 1/KPO/2024

Dębe Wielkie  dnia 17.06.2024

PROTOKÓŁ

wyboru najlepszej oferty w ramach postępowania numer …………………………..

W dniu ……………………. zebrała się Komisja w składzie:

1……………………………..

2……………………………..

3……………………………..

w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na ; zaprojektowanie, dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr ………………………………..

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Zamawiającego .………………………………………………………………..

W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty ogłoszono zapytanie ofertowe w dniu …………….. na stronie internetowej www.santochemia.pl

W przewidzianym terminie wpłynęło ……………….. ofert.

Pod obrady przedłożona została informacja przesłana przez następujące Firmy.

Firma( nazwa ) lub nazwisko WykonawcyData wpływuInformacje w ofercie, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofertCena netto oferty
Szczegółowe zestawienie ofert stanowią załącznik do protokołu.

Komisja dokonując analizy przesłanych informacji wzięła pod uwagę następujące kryteria z przydzielonymi wartościami procentowymi:

a. cena ……………… %

Wszystkie oferty zostały poddane wnikliwej ocenie uwzględniając powyższe kryteria.

Zostały przyznane następujące oceny:

Nazwa i adres firmyOcena punktowa


Budżet na: zaprojektowanie, dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej  przewiduje kwotę 170 000,00 zł (z budżetu KPO)

Na podstawie punktacji Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o wyborze oferty przedstawionej przez ………………………………………………………………….

Decyzja została podjęta ze względu na fakt, iż oferta otrzymała największą ilość punktów.

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

data sporządzenia protokołu ……………………………….

Załączniki

– Potwierdzenie o upublicznieniu oferty

– Zestawienie ofert według wzoru załączonego do protokołu

Ułatwienia dostępu