Umowa

Załącznik Nr. 2 do zapytania ofertowego Nr 1/KPO/2024

Dębe Wielkie 17.06.2024

Umowa  nr ………….. 2024/NH

zaprojektowanie, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej

zawarta w dniu …………………………. w Dębem Wielkim pomiędzy:

Zakładami Przemysłu Gumowego „Santochemia” Spółdzielnia Pracy z siedzibą

przy ulicy Warszawskiej 86; 05-311 Dębe Wielkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod

nr KRS 0000103904  NIP 822-000-28-09 reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu: Grażynę Pędowską

2. Członka Zarządu: Justynę Polkowską

3. Członka Zarządu: Pawła Juszczak

zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………………………………….…… z siedzibą …………………………………………………..……….

przy ulicy……………………………………………………..………….., kod pocztowy ……………………………………

wpisana do rejestru przedsiębiorców nr KRS ……………………….… NIP …………………………

reprezentowaną przez :

1 …………………………………………………….……………….

2 ……………………………………………………….…………….

zwana dalej WYKONAWCĄ

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 49,95kWp(+/-0,05kWp) na dachu trapezowym budynku produkcyjnego znajdującego się na terenie  siedziby ZPG „Santochemia” Spółdzielnia Pracy.

2. Przedmiot umowy ma na celu wykorzystanie wykonanej instalacji fotowoltaicznej do pozyskiwania energii słonecznej z przeznaczeniem na potrzeby własne, co w efekcie pozwoli na obniżenie kosztów produkcji.

3. Zakres  prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę obejmuje:

a) Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej, uzgodnienie projektu pod kątem przepisów, zabezpieczeń przeciwpożarowych, odgromowych i obciążenia budynku.

b) Montaż instalacji fotowoltaicznej obejmujący:

– montaż konstrukcji nośnej do instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

– zakup , dostawa  oraz montaż elementów instalacji fotowoltaicznej: Top Premium 370W Bruk- Bet fotowoltaika PEM.BB-370-Perfect Edge-full black HALF-CELL BBF-0027 w ilości 135szt (wraz z konstrukcją montażową).

– pojedynczego falownika fotowoltaicznego trójfazowego o mocy nie mniejszej niż  49,95 kWp(+/-  0,05kWp Huawei SUN2000-50KTL-M3-HUA-0068

– przewodów kablowych solarnych Helukabel SOLARFLEX-X-H1Z2Z2-K1X6 QMM czerwony HEL-0008

– montaż instalacji uziemiającej

c). Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do systemu energetycznego wraz z:

– wykonaniem prób instalacji oraz sprawdzeniem prawidłowego działania urządzeń

– uruchomienie  układu i konfiguracja falownika

– skuteczne zgłoszenie instalacji do  przyłączenia do sieci  energetycznej i wymiana liczników na dwukierunkowe.

–  przeszkolenie pracowników.

– wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji

– umożliwienie podglądu działania instalacji na aplikacji.

– udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz serwis gwarancyjny.

– zakup tablicy informacyjnej w kształcie prostokąta informującej o otrzymaniu środków z KPO

4. Wykonawca będzie prowadził montaż przy utrzymaniu normalnego funkcjonowania użytkowników nieruchomości, na której będą wykonywane roboty i jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osób.

5. Prace zostaną wykonane z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów (rok produkcji 2023/24) i przy użyciu urządzeń technicznych i narzędzi będących w dyspozycji Wykonawcy.

6. Materiały zastosowane  do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać dokumenty świadczące o ich dopuszczeniu do obrotu.

§ 2

Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy przedłoży Zamawiającemu  potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę kopie ważnych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł  energii, świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci, uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej.

§ 3

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

2. Zamawiający zobowiązany jest do:

a) przekazania Wykonawcy terenu budowy na czas wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy, w zakresie niezbędnym do ich poprawnego wykonania, w uzgodnionym przez Strony terminie,

b) udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych do montażu instalacji mediów (prąd, woda) oraz zapewnienie dojazdu do budynków,

c) udostępnienia niezbędnych danych, wymaganych odpowiednimi przepisami do przygotowania dokumentów dla uzyskania niezbędnych zgód/pozwoleń,

d) dostarczenia Wykonawcy ekspertyzy wytrzymałościowej budynków, na dachach, których będzie wybudowana instalacja fotowoltaiczna. Na tej podstawie Wykonawca dokona obliczeń sprawdzających dachy na obciążenie od instalacji fotowoltaicznej oraz wyda odpowiednie opracowanie z opinią w przedmiotowej sprawie.

3. Zamawiający oświadcza, że:

a) przysługuje mu prawo do dysponowania obiektem budowlanym , położonym w siedzibie Zamawiającego  ul. Warszawska 86, 05-311 Dębe Wielkie, na którym zostanie zbudowana instalacja,

b) zobowiązuje się do odbioru robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie,

c) Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, wynikających z umowy,

4. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej,  przedmiarów i kosztorysów prac oraz wszelkich innych wymaganych opracowań , koniecznych z uwagi na przedmiot zamówienia, a także do sprawowania nadzoru nad realizacją prac w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

b) bieżącego uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań na każdym etapie projektowania,

c) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem, opisem przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności, oraz pracowników,

d) wykonania przedmiotu umowy z nowych, własnych materiałów, wolnych od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, odpowiadających wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

e) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji umowy, w tym natychmiastowe, pisemne informowanie o wszystkich możliwych zagrożeniach terminowego wykonaniu umowy,

f) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu umowy, w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi,

5. Wykonawca oświadcza, że:

a) prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiot obejmuje w szczególności dostawę systemów PV do produkcji energii elektrycznej oraz kompleksową obsługę w zakresie projektowania, dostawy oraz montażu instalacji urządzeń fotowoltaicznych, posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

b) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, narzędzia oraz zaplecze techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania prac stanowiących przedmiot obowiązków Wykonawcy,

c) znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu umowy, w szczególności nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe

§ 4

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce do poboru mediów koniecznych do wykonania prac objętych umową. Wykonawca zabezpieczy zgromadzone przez siebie mienie w miejscu prowadzonych prac we własnym zakresie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy.

2. Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów w sposób bezpieczny, usuwanie na bieżąco odpadów i śmieci oraz innych pozostałości po zużytych materiałach.

3. Wykonawca oraz jego pracownicy, a także zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, przed przystąpieniem do prac objętych niniejszą umową zobowiązani są zgłosić się do Kierownika  Utrzymania Ruchu Pana Pawła Juszczaka

§ 5

Odpowiedzialność

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania prac i zaniedbań przy realizacji przedmiotu umowy,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w czasie wykonywania prac,

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierza wykonanie umowy oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami.

§ 6

1. Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy, Strony zgodnie oświadczają, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, wobec czego Strony zobowiązują się:

a) współpracować ze sobą w celu zapewnienia zatrudnionym przez siebie pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy,

2. Zamawiający i Wykonawca odpowiadają odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

3. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez Stronę poszkodowanego pracownika.

§ 7

1. W celu zapewnienia właściwej obsługi i eksploatacji zainstalowanej instalacji, Wykonawca przeprowadzi w ramach wynagrodzenia umownego, w siedzibie Zamawiającego instruktaż dla 2 pracowników w zakresie: obsługi, eksploatacji dostarczonej instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego wykonywania czynności monitorujących, odczytu.

2. Instruktaż, o którym mowa w ust. 1 powinien rozpocząć się nie później niż w następnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru prac instalacyjnych

3. Instruktaż potwierdzony zostanie stosownym protokołem z jego przeprowadzenia.

§ 8

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do ……. dni od daty zawarcia umowy, przy czym:

a) termin wykonania prac w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wynosi ……… dni od podpisania umowy,

b) termin wykonania pozostałych prac zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wynosi ……….. dni od podpisania umowy.

§ 9

Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu i zamontowaniu instalacji i zgłosi gotowość do dokonania odbioru instalacji. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym przez strony.

2. Dokonanie odbioru Instalacji zostanie potwierdzone  protokołem odbioru, sporządzonym przez Wykonawcę  i zostanie podpisany przez obie strony.

3. W razie stwierdzenia wad w instalacji w toku odbioru, strony uzgodnią zakres niezbędnych poprawek oraz termin ich usunięcia.

§ 10

1. Za  wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę netto  ………….. zł słownie ……………………………………………………………… brutto)

2. Zamawiający  zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia określonego w punkcie 1 powyżej według następującego harmonogramu płatności:

a) zaliczka stanowiąca 50% wartości umowy w kwocie …………… złotych netto (słownie: …………………………………………………………..…………..) powiększoną o właściwy podatek VAT , płatna  w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

b) 30% wartości umowy w kwocie ……………….. złotych netto (słownie ……………..………………………………………………………) powiększoną o właściwy podatek VAT, płatne w terminie 14 dni od daty dostarczenie sprzętu (panele, konstrukcja)

c) płatność końcowa 20% wartości umowy w kwocie …………… złotych netto (słownie: ……………………………………………………..) powiększoną o właściwy podatek VAT , płatna  w terminie 14dni od daty podpisania protokołu końcowego.

3. Zapłata ceny wymienionej w ust.1  stanowi zaliczkę i zostanie każdorazowo potwierdzona zaliczkowa fakturą VAT. Po wykonaniu wszystkich czynności  przewidzianych Umową, w szczególności podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na instalację. Zamawiający będzie dokonywał wszelkich płatności przewidzianych niniejszą umową na rachunek Wykonawcy …………………………………………………………………

§ 11

Okres rękojmi na wykonana instalację ustala się na ………….. lata od dnia dokonania odbioru instalacji.

§ 12

1. Wykonawca udziela ………….. lat gwarancji na całość instalacji fotowoltaicznej i jej montaż.

Gwarancja nie obejmuje elementów ulegających standardowemu zużyciu w czasie jej eksploatacji: np. bezpieczniki, baterie oraz uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez czynniki niezwiązane z instalacją.

§ 13

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

2. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umowa w zakresie prawnych relacji pomiędzy stronami, odpowiednie zastosowanie maja przepisy kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem instalacji niniejszej umowy, będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze , w celu rozwiązania sporu.

ZAMAWIAJĄCY ……………………………….

WYKONAWCA ………….……………………..

Ułatwienia dostępu