Zapytanie ofertowe

Dębe Wielkie  17.06.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/KPO/2024

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakłady Przemysłu Gumowego „Santochemia” Spółdzielnia Pracy

05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86

NIP: 822-000-28-09

REGON 000423692

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zaprojektowanie, dostawa oraz  montaż instalacji fotowoltaicznej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz  montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp (+/-0,05kWp) na dachu trapezowym budynku produkcyjnego znajdującego się na  działce 1352/1 składającej się z:

Urządzenia do wykonania instalacji powinny być fabrycznie nowe o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej, uzgodnienie projektu pod kątem przepisów ,zabezpieczeń przeciwpożarowych , odgromowych i obciążenia budynku.

2. Montaż instalacji fotowoltaicznej obejmujący:

3. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do systemu energetycznego wraz z:

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizyta na obiekcie w dni robocze w godzinach od 7.00-14.30 w terminie uzgodnionym.

Osoba do kontaktu Paweł Juszczak tel: 606876515

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień, znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zlecenia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

V. Miejsce realizacji zamówienia

siedziba Zamawiającego : Warszawska 86   05-311 Dębe Wielkie.

Oferty należy złożyć z dopiskiem „Zapytanie Ofertowe Nr1/KPO/2024 w formie elektronicznej na maila santochemia@santochemia.pl lub w wersji papierowej( dostarczonej droga pocztową , kurierska lub osobiście) na adres  ZPG „Santochemia” Spółdzielnia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

VI. Dokumenty do oferty: dostępne na stronie www.santochemia.pl

VII. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie

     Kryterium WAGA (pkt)

     Cena 100

W kryterium CENA najwyższą liczbę punków (100 pkt), otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą ceną netto, a każda następna odpowiednio ze wzorem:

Liczba punków oferty = (cena oferty najtańszej /cena oferty ocenianej) x 100 pkt

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punków (do dwóch miejsc po przecinku).

VIII.  Oceny dokona  powołana komisja.

IX. Zamawiający po upływie terminu składania ofert zamieści na swojej stronie internetowej wykaz złożonych ofert i wybór Wykonawcy

Ułatwienia dostępu